ADOS - 4LIFE

Liečebná rehabilitácia

Liečebná rehabilitácia - je špeciálne cvičenie pod vedením kvalifikovaných vysokoškolsky vzdelaných fyzioterapeutov (po úrazoch, cievnych príhodách, operáciách a pod.) Fyzioterapeut cvičí s pacientom v jeho domácom prostredí (okrem zdravotníckeho zariadenia). Úplne imobilným a čiastočne imobilným pacientom sú rehabilitačné výkony hradené po získaní súhlasu revízneho lekára ich príslušnou zdravotnou poisťovňou.

Základné rehabilitačné výkony:


Liečebná rehabilitácia sa poskytuje na odporúčanie rehabilitačného lekára a je plne hradená príslušnou poisťovňou pacienta.